İSTENEN BELGELER (ORTAK)
Kendisinden;
1 . İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
2 . Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
3 . Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan
veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
1 . Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa pasaport veya yerine geçen
belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaları)
2 . Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)
3 . İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C.
vatandaşı değil ise)
4 . Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge
5 . Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli
sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden
alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem
destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin
genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
6 . Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde
yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf
olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
7 . Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)
AÇIKLAMALAR
Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz
gerekmektedir.

 1. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli
  olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma
  kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
  masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
  Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi
  istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat
  beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
  kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille
  anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması
  (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
  Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği
  muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
  aranır.
  Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi
  istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin
  edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
  olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu
  konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
  Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.